88999920

Чанар, бүтээмж

Q1. Чанарын удирдлагын суурь   (SALE)  

Чанарын удирдлагын суурь

Чанар ба ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Түүнчлэн байнгын өөрчлөгдөж байгаа бизнесийн ертөнцөд өөрчлөлтийг даван туулахад мэдлэг боловсрол гол үүргийг гүйцэтгэж байна. Одоо үед Чанарын удирдлага түүний зарчмуудыг мэдэх нь бодит шаардлага болоод байгаа төдийгүй энэ чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчнийг сургах, шинэ санааг сурталчлах хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын удирдлагын үндсэн ойлголтууд
 • Чанарын менежментийн хэд хэдэн зарчмуудыг хооронд нь харьцуулах замаар тайлбарлах
 • Чанарын хэмжилт, чанарын стратеги, чанарын систем гэсэн чухал ойлголтуудыг суралцагсдад ойлгуулах явдал юм.

 

 

 1. Байгууллагыг амжилтанд хүргэх 7 хүчин зүйл ба таны оролцоо

 2. Чанарын нэгдсэн ойлголтод хүрэх нь

 3. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шаардлагыг тодорхойлох нь

 4. Хүнээс шалтгаалсан алдааг бууруулах нь

 5. Байнгын сайжруулалтын зарчим

 6. Чанарт нөлөөлөх 8 хүчин зүйл

 7. Асуудал шийдвэрлэх арга аргачлал

 8. Чанарын удирдлага

 • Чанар сайжруулах үйл явц ба үйл явцын загварчлал

 • Чанар алдагдах шалтгаан

 • Алдааг бууруулах арга техникүүд

 • Удирдах ажилтны манлайлал

 • Процессын удирдлага
 

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах олон ургалч үзэл хангалагатай болох
 

 • Худалдаа, үйлчилгээний менежерүүд
 • Инженер, эмч гэх мэт салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд
 • Маркетингийн менежер ажилтнууд
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Судалгаа хөгжлийн ажилтнууд
 • Байгууллагын чанарын менежерүүд
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 8 цаг
 • 7 хоног бүрийн Даваа гарагт хичээллэнэ.
 • Хичээллэх цаг: 15:00 -с 21:00 цаг. 
 • Анги дүүргэлт 4-8 хүн. 
 • Сургалтын давтамж ойр суралцагчийн тоо цөөн тул нэг суралцагчид багийн өгөх зөвлөгөө, хэлэлцүүлэг хүртээмж сайтай байх тул сургалтын үр дүн чанарт сайн нөлөөтэй.
 loader