88999920

Менежмент

ISO19011. Удирдлагын тогтолцооны аудит   (SALE)  

Удирдлагын тогтолцооны аудит

Энэхүү дотоод аудиторын сургалт нь тухайн байгууллагын бий болгосон ЧУТ нь ISO 9001 стандартад нийцэх нийцлийг хангах, ЧУТ-ны үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэх дотоод аудиторуудад чиглэгдэж байгаа юм.  Өөрөөр хэлбэл стандартын шаардлагаар энэхүү ISO 9001 стандартыг  нэвтрүүлж буй байгууллагууд стандартын нийцлийг хангахын тулд нэг бус хэд хэдэн дотоод аудиторуудыг томилж ажиллуулах болдог.

Эдгээр томилогдсон ажилтнуудад дотоод аудитыг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх мэдлэг чадварыг олгох зорилгоор энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байна.

 

 1. Аудитын суурь

  • ISO 19011:2018 стандартын тухай
  • Удирдлагын тогтолцооны аудит
  • Аудитын зарчим
  • Удирдлагын тогтолцоо
     
 2. Аудитын хөтөлбөр

  • Дээд шатны удирдлагын үүрэг
  • Аудитын гол анхаарах зүйлүүд
  • Аудитын хөтөлбөрт тусгагдах зүйлс
  • Аудитын үйл ажиллагааны үе шатууд
  • Аудитын хөтөлбөр боловсруулахад анхаарах зүйл
  • Аудитын зорилго ба чиглэх бай
  • Аудитын үйл ажиллагаа явуулахад тулгарах эрсдэлүүд, ашиглах боломжууд
  • Аудиторын үүрэг
  • Аудитын шалгуур ба арга хэрэгсэл
  • Аудитын арга
  • Аудитын багийн гишүүдийн сонголт
  • Аудитын баримт бичгүүд
  • Аудитын хөтөлбөрт мониторинг хийх

 3. Аудитын үйл ажиллагаа

  • Аудитын журамд тусгах асуудлууд
  • Аудитын эхлэл
  • Аудитын бэлтгэл
  • Аудитын гүйцэтгэл
  • Аудитын тайлагнал
  • Аудитын дуусгах шат
  • Аудитын мөрөөр авах арга хэмжээ
  • Аудитыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

 4. Аудиторын ур чадвар

  • Аудиторт тавих шаардлага ба шалгуур
  • Аудиторыг үнэлэх үйл ажиллагаа
  • Аудитор хүнд байх ёстой зан чанарууд
  • Аудитын багийн ахлагчийн үүрэг мэдлэг ур чадвар
 

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар дараах мэдлэгийг эзэмших болно. Үүнд:

 • Дотоод аудитын хөтөлбөр боловсруулах
 • Байгууллагадаа дотоод аудитын системийг бий болгох
 • Дотоод аудит хэрэгжүүлэх
 • Дотоод аудитыг хэрэгжүүлэхэд гарч болох хүндрэл бэрхшээлийг урьдаас таамаглаж сэргийлэх
 

 1. Дунд ба дээд шатны удирдлагууд
 2. Чанарын менежер
 3. Салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд, инженерүүд
 4. Дараах хэрэгцээ гарч байгаа хэн бүхэнд энэ сургалт маань тохиромжтой. Үүнд:
  • ЧУТ –ны баталгаажуулалтын аудит хийх
  • ЧУТ –ны нийцэл, үр дүнтэй байдалд аудит хийх
  • Чанарын удирдлагаар илүү өргөн хүрээнд мэргэших
 

 • Бакалавраас дээш зэрэгтэй
 • 2 жилээс дээш хугацааны ажлын туршлагатай байх шаардлагатай
 


Захиалах
loader